1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1.LF UK a VFN
jurbano 25.01.2018

Onkogynekologické centrum

Onkogynekologické centrum

Vedoucí: prof. MUDr. David Cibula, CSc; prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.; doc. MUDr. Daniela Fischerová, CSc

Hlavní směry výzkumu:

a) Radikální chirurgická léčba

b) Zobrazovací metody v gynekologické onkologii

c) Prekancerózy a HPV asociovaná onemocnění

Kontakt: ivana.nohova@vfn.cz

 

Probíhající nebo připravované projekty:

SENTIX (A prospective observational trial on sentinel lymph node biopsy in patients with early stage cervical cancer)

Popis projektu: Cílem prospektivní studie je potvrdit, že biopsie sentinelové uzliny snižuje pooperační morbiditu při zachování onkologické bezpečnosti ve srovnání s kompletní pánevní lymfadenektomií. Cílová skupina je 300 zařazených pacientek.

 

ABRAX (ABandoning of RAd hyst in cerviX cancer) Onkologické výsledky po dokončení či upuštění od (radikální) hysterektomie u pacientek s karcinomem děložního hrdla a peroperačně zjištěnou pozitivitou lymfatických uzlin.

Popis projektu: Cílem projektu je zjistit, zda by hysterektomie / radikální hysterektomie měla být provedena v případě peroperační detekce pozitivních pánevních lymfatických uzlin.

 

ISAAC (Imaging Study on Advanced ovArian Cancer)

Popis projektu: Cílem projektu je nalézt optimální kombinaci zobrazovacích vyšetření pro klinický předoperační staging u pacientek s podezřením na pokročilý ovariální karcinom. Diagnostická přesnost zobrazovacích metod - ultrazvukové vyšetření, ceCT, WB-MRI/DWI je srovnáváno s peroperačním nálezem a patologickou zprávou u všech konsekutivních pacientek operovaných pro dané onemocnění.

 

CITECO (Interobserver multicentric study on ultrasound staging of ovarian cancer)

Popis projektu: Interobservační studie se zapojením expertů, kteří se zabývají ultrazvukovou diagnostikou pánevních nádorů, hodnotící přesnost popisu nálezů s využitím videoklipů a předdefinovaných protokolů umístěných v online informačním systému (Clinical Data Miner).

 

Předoperační staging karcinomu vulvy (Prospektivní multicentrická studie na ultrazvukový staging u pacientek s karcinomem vulvy)

Popis projektu: Cílem projektu je potvrdit diagnostickou přesnost s využitím jednotné terminologie a techniky měření k popisu nepostižených a postižených inguinálních lymfatických uzlin.

 

FERTISS (FERTIlity Sparing Surgery in cervical cancer patients outside controlled trials)

Popis projektu: Retrospektivní databáze pacientek as karcinomem děložního hrdla, které podstoupily fertilitu šetřící léčbu. Cílem studie je zmapovat spektrum chirurgických výkonů , onkologické a perinatologické výsledky v reálné klinické praxi.

 

HPV testace ve follow-up pacientů s karcinomem děložního hrdla po radikální hysterektomii nebo primární (chemo)radioterapii

Popis projektu: Prospektivní vyšetření HPV testace u pacientek,které podstoupily radikální hysterektomii nebo primární (chemo)radioterapii pro karcinom děložního hrdla. Cílem studie je ověřit prevalenci HPV infekce po ukončení léčby a zjistit prognostický význam v predikci lokální recidivy či progrese.

 

počet zobrazení: 8004 autor: jurbano, poslední aktualizace: jurbano, 25.01.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.